මුදල් ගෙවීම

 • Default

  Rs0.00

  • යෝජනා යැවීම්: 2 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ: 2 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය: 3 පින්තූර
 • Bronze

  Rs800.00

  • යෝජනා යැවීම්: 15 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ: 15 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය: 5 පින්තූර
 • Silver

  Rs1,000.00

  • යෝජනා යැවීම්: 30 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ: 30 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය: 10 පින්තූර
 • Gold

  Rs1,400.00

  • යෝජනා යැවීම්: 50 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ: 50 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය: 15 පින්තූර
 • Platinum

  Rs2,400.00

  • යෝජනා යැවීම්: 500 පමණි
  • සෘජු පණිවිඩ: 500 පමණි
  • පින්තූර ගැලරිය: 50 පින්තූර